Κατηγορίες

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) στον Αυτοκινητόδρομο «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ», στο πλαίσιο γεωτεχνικής παρακολούθησης και επιθεώρησης πρανών

Από την ελληνική αστυνομία αποφασίστηκε  η παράταση εφαρμογής προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, επί του αυτοκινητόδρομου «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ» , όπως αναλυτικά περιγράφεται κάτωθι:

ΘΕΜΑ: «Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, (ΠΑΡΑΤΑΣΗ) στον Αυτοκινητόδρομο «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ»,
στο πλαίσιο γεωτεχνικής παρακολούθησης και επιθεώρησης πρανών».

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

΄Ε χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το υπ’ αριθ.IC.M7.ΟΜ.911 από 24/02/2022 αίτημα της Εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Α.Ε».
3. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/63232 από 02/03/2022 έγγραφο του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών/ Γενική Γραμματεία Υποδομών/Γενική Διεύθυνση
Συγκοινωνιακών Υποδομών/ Διεύθυνση Δ17.
4. Την υπ΄αριθμ. 6298/22/466098 από 03/03/2022 αναφορά του Α΄Τ.Τ. Αυτ/μων
Αντιρρίου-Ιωαννίνων.
5. Η υπ’ αριθ. 2501/1/273-γ΄ από 11/10/2021 Απόφαση Προσωρινών Κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων της Δ.Α. Αιτωλίας.
6. Η υπ’ αριθ. 2501/1/278-γ΄ από 01/12/2021 Απόφαση Προσωρινών Κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων της Δ.Α. Αιτωλίας.
7. Προκειμένου εκτελεστούν εργασίες στο πλαίσιο γεωτεχνικής παρακολούθησης και
επιθεώρησης πρανών στον Αυτοκινητόδρομο «ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ» και αποσκοπώντας στην
ομαλή – ακώλυτη κυκλοφορία των οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων
ατυχημάτων.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ά ρ θ ρ ο 1ο
Την παράταση εφαρμογής προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, επί του αυτοκινητόδρομου
«ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ» , ως ακολούθως:
Αποκλεισμός της λωρίδας έκτακτης ανάγκης (Λ.Ε.Α.) από τη Χ.Θ. 21+300 έως τη Χ.Θ.
21+500 του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός», αμφίπλευρα, με εφαρμογή της τυπικής
διάταξης «ΜΑΔ-1: Εργασίες Μακράς Διάρκειας / Αποκλεισμός λωρίδας έκτακτης ανάγκης»
της εγκεκριμένης μελέτης «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για διάφορες εργασίες»
(DAC IC0596B/06.03.2014)
Ά ρ θ ρ ο 2ο
Ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουν ισχύ, έως την Τρίτη 31/05/2022 και ώρα
17:00 το απόγευμα. Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, θα γίνει αποκατάσταση
της κυκλοφορίας νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
Ά ρ θ ρ ο 3ο
Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών να
τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική
Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα
εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και τις εγκεκριμένες
μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και
πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται
με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των
οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Ακόμα, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων.
Επιπλέον, με μέριμνα της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», θα πρέπει να προηγηθεί έγκαιρη
ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον
προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής
πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, κινητά και
σταθερά VMS κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της
κυκλοφορίας.
Επίσης, θα πρέπει να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας και
κατακόρυφης σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται
προσωρινή σήμανση σε κατάλληλες θέσεις.
Σε περίπτωση που απαιτηθεί απομάκρυνση τμήματος της μόνιμης περίφραξης ή και των στηθαίων
ασφαλείας για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο χώρο των εργασιών, τότε στις θέσεις της
αποξηλωθείσας προσωρινά περίφραξης θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την
αποφυγή εισόδου ζώων στον αυτοκινητόδρομο, στις δε θέσεις προσωρινής αποξήλωσης των στηθαίων
ασφαλείας θα γίνεται κατάλληλη διαμόρφωση των απολήξεων και θα τοποθετούνται κατάλληλες
διατάξεις προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας.
΄Α ρ θ ρ ο 4ο
Η ισχύς της παρούσας απόφασης έχει ισχύ από την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109
του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης
οδικής σήμανσης, έως την Τρίτη 31/05/2022 και ώρα 17:00 το απόγευμα.
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κ.Ο.Κ. και η εφαρμογή της, ανατίθεται στο Α΄Τ.Τ. Αυτ/μων Αντιρρίου-Ιωαννίνων.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *