Κατηγορίες

Συναγερμός για τα άγρια άλογα της Βαράσοβας

Γράφει ο Κώστας Σακαρέλος

Οξύτατο εξακολουθεί να παραμένει το θέμα της διαχείρισης των άγριων αλόγων της Βαράσοβας. Ο πληθυσμός τους αυξάνεται, οι καταστροφές στις καλλιέργειες συνεχίζονται και οι κίνδυνοι ατυχήματος έχουν αυξηθεί σε υπερθετικό βαθμό. Οι υπεύθυνοι ρίχνουν ο ένας την ευθύνη στον άλλον, αν και το υπάρχον νομικό πλαίσιο ορίζει σαφώς τι πρέπει να γίνει και ποιος φορέας πρέπει να το κάνει. 

Το άρθρο 15 της με Αριθμό Πρωτοκόλλου 726/107637/2022 Απόφασης του ΥφυπουργούΑγροτικής Ανάπτυξης, ορίζει με σαφήνεια τους φορείς, τον τρόπο και τις διαδικασίες διαχείρισης των ανεπιτήρητων δεσποζόμενων ιπποειδών. Συγκεκριμένα, αυτό αναφέρει:

Άρθρο 15

Διαχείριση ανεπιτήρητων δεσποζόμενων ιπποειδών

Σε εφαρμογή της περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 269 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/429, σε κάθε Περιφέρεια συγκροτείται και ορίζεται, με απόφαση του Περιφερειάρχη, τριμελής επιτροπή παρακολούθησης της διαχείρισης ανεπιτήρητων ιπποειδών, με υποχρεωτική συμμετοχή ενός τουλάχιστον κτηνιάτρου. Η επιτροπή αυτή δεν φέρει καμία αρμοδιότητα για διαχείριση θεμάτων αστικής ευθύνης, που τυχόν προκύπτουν, από την παρουσία των ανεπιτήρητων ιπποειδών.

Οι Περιφέρειες της χώρας, με τη συνδρομή τωνοικείων Δήμωνυποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή, μεταφορά, φύλαξη, διατροφή και διατήρηση των ανεπιτήρητων ιπποειδώνΜε απόφαση του Περιφερειάρχη, ύστερα από διαβούλευση με τους οικείους Δήμουςκαθορίζεται το πλαίσιο συνδρομής των Δήμων (ιδίως προσωπικό, χώροι φύλαξης, διαχείριση, συλλογή, μεταφορά).

Για τον παραπάνω σκοπό, οι Περιφέρειες ιδρύουν και λειτουργούν, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας, μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις, επιτρεπομένης της συνεργασίας με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή παραχωρούμενους από το Δημόσιο ή από ιδιώτες χώρους. Στις εν λόγω εγκαταστάσεις αποδίδεται κωδικός αριθμός καταχώρισης, σύμφωνα με το άρθρο 5. Ως υπεύθυνος της εγκατάστασης ορίζεται η Περιφέρεια η οποία επιβλέπει την εν λόγω εγκατάσταση.

​Με απόφαση του Περιφερειάρχη συγκροτούνται συνεργεία ή ανατίθεται σε συνεργεία η περισυλλογήτων ανεπιτήρητων ιπποειδών. Τα εν λόγω συνεργείααποτελούνται από άτομα έμπειρα στο χειρισμόιπποειδών και σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οικανόνες για την προστασία των ζώων. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο υπεύθυνος του κάθε συνεργείου και δύναται να καθορίζονται, κατόπιν διαβούλευσης με τουςαρμόδιους φορείς, και λοιποί όροι της περισυλλογής (όπως συνδρομή του σώματος της αστυνομίας, του πυροσβεστικού σώματος, της οικείας δασικής υπηρεσίας). 

Όλα τα ανεπιτήρητα ιπποειδή που περισυλλέγονται, οδηγούνται στις εγκαταστάσεις της παρ. 3. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας συντάσσεται «πρακτικό περισυλλογής ανεπιτήρητων ιπποειδών» που υπογράφεται από τον υπεύθυνο του συνεργείου και στο οποίο καταγράφονται κατ’ ελάχιστον η ημερομηνία περισυλλογής, το είδος των ιπποειδών που περισυλλέγονται, ο κωδικός αριθμός ταυτοποίησης των ιπποειδών που φέρουν σήμανση, το σύνολο των ιπποειδών που δεν φέρουν σήμανση, η περιοχή απ’ όπου τα ιπποειδή περισυλλέχθηκαν, ο τρόπος περισυλλογής και μεταφοράς των ιπποειδών και η εγκατάσταση προορισμού των περισυλλεχθέντων ιπποειδών.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων των εν λόγω ιπποειδώνμπορούν να αιτηθούν την επιστροφή τους, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τηνπερισυλλογή τους. Δεν επιτρέπεται η επιστροφήανεπιτήρητων ιπποειδών που κατά την περισυλλογή τουςδεν φέρουν σήμανση, εφόσον ο υπεύθυνος επιχείρησηςτων εν λόγω ζώων δεν μεριμνήσει, εντός της ανωτέρωπροθεσμίας, για τη σήμανσή τους, για την ενημέρωσητης ΚΗΒΔΙ και για την έκδοση των αντίστοιχων εγγράφων ταυτοποίησης. Κατά την επιστροφή των ανεπιτήρητων ιπποειδών από τις εγκαταστάσεις της παρ.3 στις εγκαταστάσεις των υπευθύνων επιχείρησης αυτών,η μεταφορά των ζώων αποτελεί ευθύνη τους και βαρύνει αποκλειστικά τους ίδιους.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παρ. 6 τα ανεπιτήρητα ιπποειδή περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Περιφέρειας και:

α) σε όσα από τα περισυλλεχθέντα ανεπιτήρητα ιπποειδήδεν φέρουν σήμανση εμφυτεύονται ενέσιμοιπομποδέκτες, σύμφωνα με το άρθρο 7,

β) ενημερώνεται αναλόγως η ΚΗΒΔΙ και

γ) εκδίδεται τυποποιημένο έγγραφο ταυτοποίησης ήαντίγραφό του ή έγγραφο αντικατάστασης, ανσυντρέχουν οι λόγοι που περιγράφονται στα άρθρα 25 και 26 του εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2021/963.»

Από το ανωτέρω άρθρο προκύπτει με σαφήνεια ότι έχειθεσμοθετηθεί και υπάρχει νομικό πλαίσιο καιδιαδικασίες για την περισυλλογή, φύλαξη, διατήρηση καισήμανση των ανεπιτήρητων δεσποζόμενων ιπποειδών,συμπεριλαμβανομένων των ιπποειδών που δεν έχουναναζητηθεί από τον κάτοχό τους, δηλαδή τωνεγκαταλελειμμένων ιπποειδών που περιφέρονταν ανεπιτήρητα/αδέσποτα. Την ευθύνη ενεργοποίησης και εφαρμογής του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου έχουν οι περιφέρειες της χώρας, συνεπικουρούμενες από τους οικείους Δήμους.

Οφείλουν οι εμπλεκόμενοι φορείς να αναλάβουν  τις ευθύνες τους, πριν είναι αργά!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *